Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları - Miras paylaşımı - Mirastan mal kaçırma - Miras reddi - Eşin miras hakkı - Kızların miras hakkı


Muristen kalan tapu hisselerinin devri

Murisin ölümüyle tüm mirasçılar, tapudaki hisse üzerinde ortaklaşa hak sahibi olurlar. Tapuda bütün mirasçıların imzası olmadan söz konusu hisse başkasına devredilemez. Ancak murisin ölümünden önce gerekli hukuki koruma tedbirleri alınmazsa mirasçı beklenen miras hakkından mahrum olabilir. Mesela, miras bırakan, taşınmazdaki hissesini ölmeden önce sadece bir mirasçısına devretmiş olabilir. Bu durumda hak sahibi diğer mirasçılar diğer mirasçıya mirastan mal kaçırma nedeniyleRead the Rest…


Miras davası ne kadar sürer ?

Miras davası her davanın özelliğine göre 1 ya da 2 yıl sürebilmektedir. Miras davaları tek tip olmadığı için davanın niteliği, tarafları ve deliller davanın süresini de etkilemektedir.


Miras reddi kararının iptali

Miras reddi kararının iptali mümkün müdür ? Miras reddinin usul ve esasları Medeni kanunumuzda düzenlenmiştir. Kanun tarafından açık kalan konularda da Yargıtay İçtihatları ile konu çözüme kavuşturulmuştur. Kanunumuz açık hükmüne göre; ” Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler” Bu hakkın nasıl kullanılacak ile kanun tarafından düzenlenmiştir. Miras reddi usulün uygun yapılmazsa, miras reddi kararının iptali mümkündür. Bunun için usule ilişkinRead the Rest…


Tereke davası nedir ? Terekenin tespiti nasıl yapılır ?

Tereke davası nedir ? Tereke davası nerede ve nasıl açılır ? Türk Medeni Kanunun 589. maddesi bir koruma önlemi olarak terekenin tespiti ve mirasın hak sahiplerine geçmesi için ilgililere dava açma hakkı tanımıştır. Terekenin tespiti ve terekenin korunması için açılacak bu dava Medeni Kanunumuzda şu şekilde düzenlenmiştir. MADDE 589.- Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi, istem üzerine veya re’sen tereke mallarınınRead the Rest…


Nelson Mandela, geride 4.1 milyon Dolar miras bıraktı


Miras reddi nedir ? Mirasçı borçtan kurtulmak için ne yapmalıdır ?

Mirasın reddi medeni kanunumuzun 605 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre yasal ve atanmış tüm mirasçılar mirası red edebilirler. Reddi miras süresi ne kadardır ? Hangi sürede miras reddedilmelidir? Medeni Kanunumuzun 606. maddesine göre Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanınRead the Rest…


Aile şirketlerinde mirastan mal kaçırma: Şirket hissesinin mirasçılardan kaçırılması

Mirasçının sermaye şirketlerindeki miras hakkı miras bırakanın ölümü ile doğar. Miras bırakanın sağlığında ona karşı şirket hisselerindeki tasarrufları nedeniyle mirasçıların dava açma hakları yoktur. Ancak bazı özel durumlarda, borçlar hukukuna göre; hacir altına alınma gibi tedbirlere başvurulabilir. Murisin ölümüyle tüm mirasçılar, murisin şirketteki hissesi üzerinde ortaklaşa hak sahibi olurlar. Türk Medeni Kanununun Miras ortaklığı başlıklı 640. maddesi miras ortaklığını düzenlenmektedir.Read the Rest…


Mirasçının borçlarından kimler sorumludur ?

Kanun maddesi açık bir şekilde, TMK. m. 599/II’de “Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyedliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar” hükmünde belirtilmiştir. Bu hüküm gereğince murisin borçlarından, kanuni mirasçılar ve atanmış mirasçılar sorumlu olacaklardır. Borçlardan sorumluluk açısından kanuni ve atanmış mirasçılar arasındaRead the Rest…


Mirastan mal kaçırma

Mirastan mal kaçırma nedir ? Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ? Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ? Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ? Kişi hukuku kullanarak; satış veya bağış vs. şekli sözleşmelerle bir mirasçısını mirastan mahrum edebilir mi ? Muris MuvazaasındanRead the Rest…


Miras bırakanın bankadaki parası üzerinde mirasçıların hakları

Kişinin ölümü ile birlikte bankadaki parası üzerinde tüm mirasçılar ortaklaşa hak sahibi olur. Türk medeni Kanunu’nun 640.maddesine bu ortaklık mirasın paylaşılmasına kadar sürer. Paylaşma anına kadar mirasçılardan hiçbiri bankadaki paraya dokunamaz. TMK’nun “Miras Ortaklığı” başlıklı 640.maddesine göre: A. Mirasın geçmesinin sonucu


Haksızlık önünde eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hz. ALİ (R.a)