Miras reddi kararının iptali

Miras reddi kararının iptali mümkün müdür ? Miras reddinin usul ve esasları Medeni kanunumuzda düzenlenmiştir. Kanun tarafından açık kalan konularda da Yargıtay İçtihatları ile konu çözüme kavuşturulmuştur. Kanunumuz açık hükmüne göre; ” Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler” Bu hakkın nasıl kullanılacak ile kanun tarafından düzenlenmiştir. Miras reddi usulün uygun … Devamı

Tereke davası nedir ? Terekenin tespiti nasıl yapılır ?

Tereke davası nedir ? Tereke davası nerede ve nasıl açılır ? Türk Medeni Kanunun 589. maddesi bir koruma önlemi olarak terekenin tespiti ve mirasın hak sahiplerine geçmesi için ilgililere dava açma hakkı tanımıştır. Terekenin tespiti ve terekenin korunması için açılacak bu dava Medeni Kanunumuzda şu şekilde düzenlenmiştir. MADDE 589.- Mirasbırakanın … Devamı

Miras reddi nedir ? Mirasçı borçtan kurtulmak için ne yapmalıdır ?

Mirasın reddi medeni kanunumuzun 605 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre yasal ve atanmış tüm mirasçılar mirası red edebilirler. Reddi miras süresi ne kadardır ? Hangi sürede miras reddedilmelidir? Medeni Kanunumuzun 606. maddesine göre Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat … Devamı

Aile şirketlerinde mirastan mal kaçırma: Şirket hissesinin mirasçılardan kaçırılması

Mirasçının sermaye şirketlerindeki miras hakkı miras bırakanın ölümü ile doğar. Miras bırakanın sağlığında ona karşı şirket hisselerindeki tasarrufları nedeniyle mirasçıların dava açma hakları yoktur. Ancak bazı özel durumlarda, borçlar hukukuna göre; hacir altına alınma gibi tedbirlere başvurulabilir. Murisin ölümüyle tüm mirasçılar, murisin şirketteki hissesi üzerinde ortaklaşa hak sahibi olurlar. Türk … Devamı

Mirasçının borçlarından kimler sorumludur ?

Kanun maddesi açık bir şekilde, TMK. m. 599/II’de “Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyedliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar” hükmünde belirtilmiştir. Bu hüküm gereğince murisin borçlarından, kanuni mirasçılar ve atanmış mirasçılar … Devamı

Mirastan mal kaçırma

Mirastan mal kaçırma nedir ? Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ? Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ? Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ? Kişi hukuku kullanarak; satış veya bağış vs. şekli … Devamı

Miras bırakanın bankadaki parası üzerinde mirasçıların hakları

Kişinin ölümü ile birlikte bankadaki parası üzerinde tüm mirasçılar ortaklaşa hak sahibi olur. Türk medeni Kanunu’nun 640.maddesine bu ortaklık mirasın paylaşılmasına kadar sürer. Paylaşma anına kadar mirasçılardan hiçbiri bankadaki paraya dokunamaz. TMK’nun “Miras Ortaklığı” başlıklı 640.maddesine göre: A. Mirasın geçmesinin sonucu

Evlatlığın miras hakkı

Evlat edinilen şahsa evlatlık denir. Evlatlığın da öz evlat gibi miras hakkı vardır. Miras hukukunun anayasası niteliğindeki Medeni Kanunumuz evlalığın miras hakkını da açık bir şekilde düzenlemiştir. Kanunun 500. Maddesine göre; “Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen … Devamı

Sağ kalan eşin miras payı

Medeni Kanunumuzun 499. maddesi eşin miras hakkını düzenlemektedir. 400 bin lira miras bırakarak ölen bir mirasçı olduğunu varsayalım. Buna göre ölenin sağ kalan eşi birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur: <!–more–> 1. Sağ kalan eş, mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri. Yani miras bırakanın çocukları … Devamı